Podatci objavljeni u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima

DANTEM Hrvatska d.o.o.

Adresa sjedišta:
Bolnička cesta 101, 10090  Zagreb

OIB: 00394566650

Upis u trgovačkom registru:
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080797761.
Temeljni kapital 20.000 Kn uplaćen je u cijelosti.
Član uprave Robert Zeljak.

Žiro račun: HR1024020061100627129, ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka.